Thủ tục mua bán đất trồng lúa

1. Điều kiện mua bán đất ruộng lúa

   1.1 Điều kiện đối với bên bán đất ruộng lúa

     Khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013 quy định về điều kiện thực hiện quyền của người sử dụng đất, trong đó có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:

     “1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

     a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

     b) Đất không có tranh chấp;

     c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

     d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

   Như vậy, điều kiện để bán đất ruộng lúa là:

  • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Đất không có tranh chấp;
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
  • Trong thời hạn sử dụng đất.

  1.2 Điều kiện đối với bên mua đất ruộng lúa

     Tại khoản 3 Điều 191 Luật đất đai có quy định như sau:

     “3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.”

     Như vậy, căn cứ quy định trên của pháp luật, người không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được mua đất ruộng lúa. Hay nói cách khác, bên mua đất ruộng lúa phải là người trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

thủ tục mua bán đất trồng lúa

2. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là gì?

     Khoản 30 Điều 3 Luật đất đai 2013 có quy định:

     “30. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó.”

     Việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp được thực hiện căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP theo trình tự như sau:

  • Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp.
  • Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp sau khi có văn bản xác nhận về việc sử dụng đất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *